Goalmission

EN Goalmission egy új közösségi oldal, célja pedig hogy a Te életed is boldogabb, könnyebb, sikeresebb legyen.

Sokan vagyunk úgy, hogy későn döbbenünk rá mit kellett volna kezdjünk életünkkel, esetleg megbánjuk amit elmulasztottunk, vagy megtehettünk volna.

A Goalmission megoldást kínál a tudatos életvitelhez, az álmok, célok megtalálásához, eléréséhez. Egy rendszert ad, mellyel bárki rendbe tudja tenni életét, megvalósíthatja önmagát. Az oldal használata ingyenes.

Specializált közösségi oldalként lehetőséget ad, hogy az azonos beállítottságú, érdeklődési körű emberek megtalálják egymást és együtt egymást motiválva, segítve haladjanak, hiszen nem mindig könnyű egyedül.

"Problémamegoldás" funkciónk abban segít, hogy ügyeink megoldásában vagy céljaink elérésében gyorsan tudjuk, kihez fordulhatunk segítségért környezetünkben, városunkban.


Regisztráld szakmádat, vállalkozásodat hogy bárki megtalálhasson.Adj irányt az ÉLETEDNEK, találd meg és érd el a CÉLJAID!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Hatály

Az internetes oldalt a Goalmission Betéti Társaság (rövidítve: Goalmission Bt., székhelye: 5600 Békéscsaba, Lepény Pál utca 7. földszint 3., a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. A honlap használatának feltétele, hogy Ön (a továbbiakban: Felhasználó) előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Nyilatkozat teljes tartalmát. A Honlapra történő belépéssel Felhasználó elismeri, hogy a jelen Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználó a Honlapot a Nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna, a Szolgáltató azonban bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti.

Adatvédelmi rendelkezések

Szolgáltató a Felhasználó adatvédelmét Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: törvény) foglaltaknak megfelelően biztosítja. Felhasználó személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó, a törvény 20.§. (1) bekezdése által megnevezett hozzájárulása, amelyet az adatai megadásakor ad meg. A Honlap használata, a látogatás során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a Nyilatkozatban foglaltak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását Felhasználó a Szolgáltató info(at)goalmission.com címén kérheti.

A látogatáskor rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató, aki a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különösen a fentebb már hivatkozott 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlásaira.

Az adatkezelés célja a Honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetése és a Felhasználó részére a Szolgáltatóval történő megfelelő kapcsolattartás biztosítása. Szolgáltató a Felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatait (pl. e-mail címét) kizárólag belső felhasználás és kapcsolattartás céljából veszi igénybe, és minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatot az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja. Szolgáltató biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy azok arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

A Felhasználó személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Szolgáltató számára. Szolgáltató a hozzá az interneten keresztül eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben Felhasználó bármely személyes adatot önként eljuttat Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Szolgáltató az adott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig (törvény 4.§. (1) és (2) bekezdése) nyilvántartsa és kezelje. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintett Felhasználóval helyreállítható.

Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabály vagy végrehajtandó bírósági, ill. hatósági határozat által előírt kötelező esetek kivételével, ill. az érintett hozzájárulása nélkül, semmilyen körülmények között nem továbbítja. Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat és információkat különösen az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, marketing tevékenység. Azonban a Felhasználó személyére, a Szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolatára vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Jogorvoslat

Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek peren kívül megegyezni nem tudnak, Felhasználó Szolgáltató döntésének közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett/Felhasználó választása szerint – az érintett/Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság soron kívül jár el. A Szolgáltató esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, írjon nekünk.


GOALMISSION   © 2016  Privacy Notice
SpecialSoftware